Disclaimer website 

Deze disclaimer bevat de voorbehouden waaronder The Audit Generation B.V. (hierna: The Audit Generation) informatie op deze website (www.theauditgeneration.nl) aan u aanbiedt.

Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Audit Generation is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom op informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, vormgeving en foto’s berust bij The Audit Generation en/of haar licentiegevers.

De informatie op deze website is enkel bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken (delen) van de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van The Audit Generation.

Aansprakelijkheid
Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. The Audit Generation onderhoudt met een grote zorgvuldigheid deze website. Dit betekent echter niet, dat The Audit Generation kan garanderen dat de op de websites verstrekte informatie altijd juist, actueel of compleet is. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. The Audit Generation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

The Audit Generation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via contact@theauditgeneration.nl.

Wijzigingen
The Audit Generation behoudt zich het recht voor om de informatie die op de website geplaatst is te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Mocht deze disclaimer inhoudelijk wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van The Audit Generation op deze pagina.

Toepasselijk recht
Op de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de websites en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Versie 1.0 april 2019.