Gebeurtenissen na balansdatum

Schrijver

TAG

Datum

29 mei 2019

Categorieën

Gebeurtenissen na balansdatum kunnen zowel gunstige als ongunstige effecten hebben. Wanneer moet de jaarrekening worden aangepast als gevolg van gebeurtenissen na balansdatum en welke toelichting dient in de jaarrekening opgenomen te worden over de gebeurtenissen na balansdatum? Hoe zat het ook alweer? Dit blog geeft antwoord op deze vragen.

Wat voor soorten gebeurtenissen na balansdatum kennen we?
Er worden twee soorten van gebeurtenissen onderscheiden:

 • gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. Voorbeelden hiervan zijn:
  • de uitspraak na balansdatum inzake een rechtszaak, die bevestigt dat de rechtspersoon reeds een op balansdatum bestaande verplichting had.
  • de ontvangst van informatie na balansdatum, waaruit blijkt dat op balansdatum sprake is van een duurzame waardevermindering van een actief, of dat de omvang van een reeds genomen waardeverminderingsverlies moet worden aangepast. Bijvoorbeeld het faillissement van een handelsdebiteur dat uitgesproken wordt na balansdatum, bevestigt normaliter dat het verlies reeds bestond op de balansdatum en dat de rechtspersoon de boekwaarde van die vordering moet aanpassen;
  • de vaststelling na balansdatum van de kostprijs van vóór de balansdatum gekochte activa, of de opbrengsten van vóór de balansdatum verkochte activa;
  • de constatering van fraude of fouten welke aangeven dat de jaarrekening onjuist was.
 • gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. Voorbeelden hiervan zijn:
  • een daling van de reële waarde van kapitaalbelangen. De daling van de reële waarde geeft normaliter geen nadere informatie omtrent de feitelijke situatie op balansdatum, maar reflecteert omstandigheden in de navolgende periode.
  • aan- of verkoop van deelnemingen

Het soort gebeurtenis is van belang voor de verwerkingswijze in de jaarrekening.

Dienen allebei de soorten gebeurtenissen na balansdatum verwerkt te worden in de jaarrekening en zo ja, op welke wijze?
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is het van belang om inzicht te krijgen in het moment waarop de gebeurtenis na balansdatum heeft plaatsgevonden. Naast de soort gebeurtenis na balansdatum is ook het moment van de gebeurtenis na balansdatum van belang voor de verwerkingswijze in de jaarrekening. De volgende drie momenten van gebeurtenissen na balansdatum worden onderscheiden:

 • de periode tussen balansdatum en datum opmaken jaarrekening door bestuur
 • de periode tussen datum opmaken jaarrekening en datum vaststellen jaarrekening
 • de periode na datum vaststellen jaarrekening.

Nadat inzicht verkregen is in zowel de soort gebeurtenis na balansdatum als het moment van de gebeurtenis na balansdatum, kan bepaald worden of aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk is. Onderstaand is per periode per soort gebeurtenis weergegeven welke acties noodzakelijk zijn. Indien geconcludeerd wordt dat verwerking in de jaarrekening vereist is, betekent dit dat de cijfers aangepast moeten worden. Enkel het toevoegen van een tekstuele toelichting in de jaarrekening volstaat dan niet.

Periode tussen balansdatum en datum opmaken jaarrekening door bestuur:

 • Gebeurtenis die nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum: gebeurtenis verwerken in de jaarrekening
 • Gebeurtenis die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum:
  • Gebeurtenis alleen verwerken in de jaarrekening indien continuïteitsveronderstelling vervalt.
  • Gebeurtenis vermelden in de toelichting indien deze belangrijke financiële gevolgen heeft. In dat geval dienen de aard van de gebeurtenis en een schatting van de financiële gevolgen opgenomen te worden. Voorbeelden van deze gebeurtenissen zijn: een belangrijke fusie of overname na balansdatum of verwoesting van een belangrijke productiefaciliteit door brand na balansdatum.
  • Melding maken in bestuursverslag inzake de invloed van de gebeurtenissen op de verwachtingen. Voorbeelden van deze gebeurtenissen zijn: het besluit nieuwe activiteiten te ontplooien dan wel activiteiten af te stoten, het voornemen tot internationalisering en het verwerven van deelnemingen.

Periode tussen datum opmaken jaarrekening en datum vaststellen jaarrekening:

 • Gebeurtenis die nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum: gebeurtenis alleen verwerken in de jaarrekening voor zover de gebeurtenis onontbeerlijk is voor het inzicht.
 • Gebeurtenis die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum: geen verwerking in de jaarrekening en geen nadere toelichting in de jaarrekening.

Periode na vaststellen jaarrekening:

 • Gebeurtenis die nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum: onverwijlde berichtgeving aan leden/aandeelhouders indien blijkt dat de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het geven van inzicht. Tevens deponeren van een mededeling hieromtrent bij het handelsregister. Indien de jaarrekening voorzien was van een controleverklaring dient de te deponeren mededeling voorzien te zijn van een accountantsverklaring.
 • Gebeurtenis die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum: geen verwerking in de jaarrekening en geen nadere toelichting in de jaarrekening.

Let op: de datum van het opmaken van de jaarrekening dient opgenomen te zijn in de toelichting van de jaarrekening. Voor belanghebbenden is het namelijk van belang om te weten tot welke datum gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening in acht zijn genomen.

Mocht u vragen hebben over het al dan niet verwerken van gebeurtenissen na balansdatum in uw jaarrekening of over andere verslaggevingsonderwerpen, dan helpen wij u graag. Houd onze blogs in de gaten!

Volg ons op LinkedIn en check onze coole site voor vacatures!

www.theauditgeneration.nl

Partner

drs. Mark van Diermen RA

2021-10-22T08:13:54+01:00
Ga naar de bovenkant