Privacy verklaring The Audit Generation B.V.

Dit is de privacy verklaring van The Audit Generation B.V. (hierna: The Audit Generation). The Audit Generation is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wijze van verwerken van persoonsgegevens
The Audit Generation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan The Audit Generation verstrekt bijvoorbeeld door het achterlaten van uw e-mailadres op de website van The Audit Generation (www.theauditgeneration.nl). The Audit Generation verzamelt gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met u. The Audit Generation verzamelt persoonsgegevens op de volgende wijzen:

 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Bezoek website
 • Social media
 • Sollicitaties
 • Aanvraag offerte
 • Nieuwsbrieven

The Audit Generation verzamelt in beginsel enkel de informatie die nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
The Audit Generation B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van één van onderstaande wettelijke grondslagen:

 • uitvoering overeenkomst die The Audit Generation me u gesloten heeft;
 • wettelijke verplichting, zoals het verschaffen van informatie aan een handhaver of een publieke instelling;
 • gerechtvaardigd belang van The Audit Generation, bijvoorbeeld in het kader van relatiebeheer van bestaande klanten en relaties, marketingdoeleinden of het optimaliseren van de bedrijfsvoering van The Audit Generation;
 • toestemming: in deze gevallen heeft u aan The Audit Generation expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel.

Doelen voor het verwerken van persoonsgegevens
The Audit Generation verwerkt uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

 • uitvoering overeenkomst die The Audit Generation me u gesloten heeft;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien u heeft gereageerd op een vacature binnen The Audit Generation;
 • u te kunnen informeren over wijzigingen van de dienstverlening;
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • verzenden van ‘The Audit Generation nieuwsbrief’.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
The Audit Generation verwerkt persoonsgegevens op basis van boven beschreven wettelijke grondslagen. De persoonsgegevens die The Audit Generation verwerkt betreffen (niet limitatief):

 • NAW-gegevens
 • Burgerservicenummer
 • Contactgegevens (tel.nr., e-mail, enz.)
 • Inloggegevens
 • Geboortedatum
 • Financiële gegevens
 • Betaalgegevens
 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum Vitae
 • Identificatiegegevens (kopie ID-bewijs)
 • Geslacht
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Het Burgerservicenummer wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens aangemerkt als een bijzonder persoonsgegeven (net als etniciteit, religie, politieke gezindheid, levensovertuiging, gezondheid of seksuele geaardheid). The Audit Generation verzamelt deze gegevens enkel indien u deze vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en/of regelgeving noodzakelijk is. Als u een bijzonder persoonsgegeven aan The Audit Generation verstrekt, gaat The Audit Generation ervan uit dat u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit bijzondere persoonsgegeven te verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming
The Audit Generation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Audit Generation) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
The Audit Generation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij op grond van wettelijke en/of fiscale bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
The Audit Generation verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij kan gedacht worden aan het delen van persoonsgegevens met overheidsinstanties, belastingautoriteiten, notarissen en/of de Kamer van Koophandel. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van The Audit Generation, sluit The Audit Generation een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Audit Generation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die The Audit Generation gebruikt
The Audit Generation gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van The Audit Generation wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die The Audit Generation gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Audit Generation en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij The Audit Generation een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die The Audit Generation van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@theauditgeneration.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. The Audit Generation reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. The Audit Generation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
The Audit Generation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. The Audit Generation zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met The Audit Generation via contact@theauditgeneration.nl.

Contact
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze privacy verklaring, kunt u contact opnemen met The Audit Generation via contact@theauditgeneration.nl.